Vijesti

13.05.2015.
Natječaj za posao (stučno osposobljavanje)
Na temelju članka 59. Statuta Turističke zajednice općine Pirovac i članka 7. Pravilnika, raspisuje se NATJEČAJ za voditelja stručnih poslova - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici općine Pirovac - 1 izvršitelj
Turistička zajednica općine Pirovac
Kralja Krešimira IV 6, 22 213 Pirovac
OIB: 82317713699

Pirovac, 13. svibnja 2015.

Na temelju članka 59. Statuta Turističke zajednice općine Pirovac i članka 7. Pravilnika, raspisuje se
NATJEČAJ
za voditelja stručnih poslova - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici općine Pirovac - 1 izvršitelj

Uvijeti propisani Statutom i Pravilnikom o posebnim uvjetima:
- da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica);
- da aktivno zna jedan svjetski jezik;
- da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
- da poznaje rad na osobnom računalu.

Uz zamolbu priložiti:
- životopis
- diplomu ili svjedodžbu
- radnu knjižicu (potvrda sa mirovinskog osiguranja)
- ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju uvijeti iz natječaja

Natječaj traje do 21. svibnja 2015. godine

Zamolbe slati na adresu:

Turistička zajednica općine Pirovac
Kralja Krešimira IV 6
22 213 Pirovac

ili na e-mail:

direktor@tz-pirovac.hr
Na temelju članka 59. Statuta Turističke zajednice općine Pirovac, direktor Turističkog ureda TZO Pirovac dana 13. svibnja 2015. godine donio je


PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE PIROVAC ZA 2015. GODINU


I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2015. godini prijam 1 osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem.

Opis radnog mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti, potreban stupanj obrazovanja i struke koje mora ispunjavati osoba, utvrđeni su u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.


II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.


III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici TZO Pirovac

www.tz-pirovac.hr


NAZIV RADNOG MJESTA – Voditelj stručnih poslova

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA – da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostpnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica)

BROJ OSOBA – 1TZ općine Pirovac

Direktor Turističkog ureda

Igor Meić, bacc.oec, v.r.
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PIROVAC

Kralja Krešimira IV. 6., 22213 Pirovac

OIB 82317713699

Pirovac, 13. svibnja 2015.


Na temelju članka 59. Statuta Turističke zajednice općine Pirovac, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice općine Pirovac donosi sljedeći


PROGRAM

stručnog osposobljavanja vježbenika za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici općine Pirovac


I.

Ovim Programom se utvrđuje stručno osposobljavanje vježbenika za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici općine Pirovac, pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktični rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i polaganja stručnog ispita za rad u turističkim zajednicama.


II.

Programom iz točke I. utvrđuju se:

- poslovi i zadaće koje su vježbenici u toku vježbeničkog staža dužni obavljati;

- način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža;

- obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža;

- prava i obveze vježbenika.


III.

Poslovi i zadaće za koje će se vježbenici u toku vježbeničkog staža osposobljavati u Turističkoj zajednici općine Pirovac:

- dnevno prikupljanje i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu;

- vođenje evidencije gostiju, te vršenje prijave – odjave istih;

- sudjelovanje u praćenju naplate članarine i boravišne pristojbe;

- osposobljavanje za osnove blagajničkog poslovanja;

- suradnja s nadležnim organima glede evidencije prijave – odjave gostiju (MUP, Porezna uprava, HTZ, TZ županije i sl.);

- sudjelovanje u izradi analitičkih, statističkih izvješća, dnevnih, tjednih, mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih glede broja noćenja, strukture gostiju kao i naplate boravišne pristojbe;

- suradnja s djelatnikom zaduženim za knjigovodstveno-računovodstvena pitanja po pitanju iz svog djelokruga te s drugim djelatnicima;

- osposobljavanje za pružanje stručne i svako druge pomoći turističkim društvima i mjesnim odborima vezano za njihovo djelovanje i razvoj;

- sudjelovanje u pripremi javnih natječaja po pitanju uređenja mjesta;

- osposobljavanje za rad i kontrola sezonskih radnika u turističko informativnom centru;

- suradnja i koordinacija rada s pravnim i fizičkim osobama uključenim u turistički promet;

- sudjelovanje u pripremi izrade polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjene ostvarenja programa rada i financijskog plana TZO Pirovac po pitanju uređenja mjesta.

- ostali poslovi po nalogu direktora.


IV.

Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i administratvno-tehničku obradu dokumenata.

Za mentora se određuje Igor Meić, direktor Turističkog ureda


V.

Stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu izobrazbu i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.

Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na sljedeći način:

- stavljanje na raspolaganje pravne izvore propisane programom stručnog ispita

- stavljanje na raspolaganje zakonske i druge propise u smislu obavljanja poslova i zadaća – stavljanje na raspolaganje stručne i druge potrebne literature.


VI.

Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se od:

- pružanja stručne pomoći vježbenicima i upućivanje na pravilnu primjenu zakona;

- kontinuiranim provođenjem nadzora nad radom vježbenika tokom vježbeničkog staža;

- osiguravanje uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje stručnog ispita;

- upoznavanje s važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom;

- kontinuiranim dodjeljivanjem određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta.


VII.

Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenici imaju sva prava i obveze iz mjere "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" shodno nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja.


VIII.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na službenim stranicama Turističke zajednice općine Pirovac.TZ općine Pirovac

Direktor Turističkog ureda

Igor Meić, bacc.oec, v.r.

Apps

Blog