Vijesti

03.11.2016.
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIJSKU POTPORU
Temeljem Odluke Turističkog vijeća, donesene na 8. sjednici održanoj dana 30. listopada 2016. godine, Turistička zajednica općine Pirovac (TZ Pirovac) raspisuje:

JAVNI POZIV

za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava
Plana i programa rada TZ Pirovac za 2017. godinu

1. Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za sufinanciranje programa i projekata događanja na području Općine Pirovac iz sredstava predviđenih Planom i programom TZ Pirovca za 2017. godinu. Ovaj Javni poziv odnosi se na projekte koji započinju i završavaju u 2017. godini. Ovaj Javni poziv ne odnosi se na neprofitne organizacije kao što su vjerske zajednice, političke stranke i dr.

2. Predmet sufinanciranja jesu projekti udruga, klubova, pravnih ili fizičkih osoba registriranih na području Općine Pirovac, a koji projekti se imaju realizirati na području Općine Pirovac. Sufinanciranje ne podrazumijeva troškove održavanja skupština, naknade za zaposlene i sl. Podmirenje svih dospjelih obveza prema TZ Pirovca preduvjet je za prijavu projekta sukladno ovom Javnom pozivu.

3. Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti koji:
-promiču turizam Općine Pirovac u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
-se provode u partnerstvu s drugim udrugama/institucijama i sl.
-uključuju financiranje iz više izvora,
-predviđaju medijsku zastupljenost i praćenje provođenja,
-imaju međunarodni karakter.

4. Projekti se financiraju do maksimalno 80% ukupnog proračuna projekta, a odobrena sredstva ne mogu se koristiti ni za kakvu drugu namjenu osim one za koju su odobrena. Provođenje projekta i namjensko trošenje odobrenih sredstava nadzire TZ Pirovca.
Po provedbi projekta, u roku od 30 dana od njegove realizacije, potrebno je izraditi pisano izvješće koje će sadržavati opis realiziranih stavki odobrenog projekta potkrijepljen odgovarajućom dokumentacijom (ugovori, računi, troškovnik, financijski pregled realizacije projekta, i dr.).
Isplata odobrenih sredstava sufinanciranja vršit će se na način da će se 50% odobrenih sredstava isplatiti najkasnije 10 dana prije početka manifestacije, a ostatak nakon što TZ Pirovca zaprimi pisano izvješće o realizaciji projekta s popratnom dokumentacijom te isto odobri.
Isplata odobrenih sredstava sufinanciranja vršit će se u roku od 30 dana nakon što TZ Pirovca zaprimi pisano izvješće o realizaciji projekta s popratnom dokumentacijom te isto odobri.
U slučaju da visina stvarno utrošenih sredstava bude niža od iznosa odobrene potpore, TZ Pirovca će isplatiti samo onaj dio odobrenih sredstava koji odgovara stvarno utrošenim iznosima također do najviše 80% od ukupnih troškova, a ukoliko je isplata odobrenih sredstava već izvršena, TZ Pirovca će imati pravo na povrat iznosa neutrošenih sredstava. U slučaju da se po pisanom izvješću i popratnoj dokumentaciji utvrdi da su uplaćena sredstva sufinanciranja korištena nenamjenski, TZ Pirovca ima pravo na povrat istih.
TZ Pirovca će s nositeljem odabranog projekta zaključiti poseban ugovor o sufinanciranju kojim će se detaljno regulirati prava i obveze stranaka (primjer ugovora objavit će se uz ovaj Javni poziv). U slučaju da odobreni iznos sufinanciranja iznosi 20.000,00 kn ili više, kao sredstvo osiguranja eventualnog potraživanja povrata uplaćenih iznosa sufinanciranja koji su korišteni nenamjenski ili nisu opravdani kao stvarno utrošeni, nositelj odobrenog projekta će uz ugovor dostaviti zadužnicu potvrđenu od strane javnog bilježnika.

5. Projekti se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu, uz opis aktivnosti i s dokazom o pravnom statusu nositelja projekta (izvod iz registra udruga, sudskog registra, obrtnog registra).
Obrazac za prijavu može se preuzeti na službenim stranicama TZ
Pirovca (www.tz-pirovac.hr) ili osobno u Uredu TZ Pirovca na adresi Kralja Krešimira IV 6, 22 213 Pirovac.

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom, ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu:
TZ Pirovac
Kralja Krešimira IV 6
22 213 Pirovac
uz naznaku “Za financiranje projekta u 2017. godini”
Sve informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom, na broj telefona 091/196 01 29.

6. Rok za podnošenje prijava: 30. studenog 2016.
Zakašnjele ili nepotpune prijave i otvorene omotnice prijava neće se razmatrati te će biti vraćene pošiljatelju.

7. Rezultati izbora projekata bit će objavljeni na službenim stranicama TZ Pirovca:

www.tz-pirovac.hr.

Obrazac prijave
Izvješće projekta
Ugovor ispod 20.000
Ugovor iznad 20.000

Apps

Blog