Vijesti

09.02.2024.
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MANIFESTACIJAMA U 2024. GODINI
Turistička zajednica općine Pirovac raspisuje
JAVNI POZIV za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZ Pirovac za 2024. godinu
JAVNI POZIV
za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava
Plana i programa rada TZ Pirovac za 2024. godinu

1. Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za sufinanciranje programa i projekata događanja na području Općine Pirovac iz sredstava predviđenih Planom i programom rada TZ Pirovac za 2024. godinu. Ovaj Javni poziv odnosi se na projekte koji započinju i završavaju u 2024. godini. Ovaj Javni poziv ne odnosi se na neprofitne organizacije kao što su vjerske zajednice, političke stranke i dr.

2. Predmet sufinanciranja jesu projekti udruga, klubova, pravnih ili fizičkih osoba registriranih na području Općine Pirovac, a koji projekti se imaju realizirati na području Općine Pirovac. Sufinanciranje ne podrazumijeva troškove održavanja skupština, naknade za zaposlene i sl. Podmirenje svih dospjelih obveza prema TZ Pirovac preduvjet je za prijavu projekta sukladno ovom Javnom pozivu.

3. Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti koji:
•    promiču turizam Općine Pirovac u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
•    se provode u partnerstvu s drugim udrugama/institucijama i sl.
•    uključuju financiranje iz više izvora
•    predviđaju medijsku zastupljenost i praćenje provođenja
•    imaju međunarodni karakter

4. Projekti se financiraju do maksimalno 80% ukupnog proračuna projekta, a odobrena sredstva ne mogu se koristiti ni za kakvu drugu namjenu osim one za koju su odobrena. Provođenje projekta i namjensko trošenje odobrenih sredstava nadzire TZ Pirovac. Po provedbi projekta, u roku od 30 dana od njegove realizacije, potrebno je izraditi pisano izvješće koje će sadržavati opis realiziranih stavki odobrenog projekta potkrijepljen odgovarajućom dokumentacijom (ugovori, računi, troškovnik, financijski pregled realizacije projekta, i dr.). Isplata odobrenih sredstava sufinanciranja vršit će se na način da će se 50% odobrenih sredstava isplatiti najkasnije 10 dana prije početka manifestacije, a ostatak nakon što TZ Pirovac zaprimi pisano izvješće o realizaciji projekta s popratnom dokumentacijom te isto odobri. Isplata odobrenih sredstava sufinanciranja vršit će se u roku od 30 dana nakon što TZ Pirovac zaprimi pisano izvješće o realizaciji projekta s popratnom dokumentacijom te isto odobri. U slučaju da visina stvarno utrošenih sredstava bude niža od iznosa odobrene potpore, TZ Pirovac će isplatiti samo onaj dio odobrenih sredstava koji odgovara stvarno utrošenim iznosima također do najviše 80% od ukupnih troškova, a ukoliko je isplata odobrenih sredstava već izvršena, TZ Pirovac će imati pravo na povrat iznosa neutrošenih sredstava. U slučaju da se po pisanom izvješću i popratnoj dokumentaciji utvrdi da su uplaćena sredstva sufinanciranja korištena nenamjenski, TZ Pirovac ima pravo na povrat istih. TZ Pirovac će s nositeljem odabranog projekta zaključiti poseban ugovor o sufinanciranju kojim će se detaljno regulirati prava i obveze stranaka.

5. Projekti se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu, uz opis aktivnosti i s dokazom o pravnom statusu nositelja projekta (izvod iz registra udruga, sudskog registra, obrtnog registra). U prilogu obavezno dostaviti i Potvrdu o nepostojanju poreznog duga.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na linkovima na dnu ovog teksta ili osobno u uredu TiC - TZ Pirovac.

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu:

TZ Pirovac
Kralja Krešimira IV 6
22213 Pirovac
uz naznaku “Za financiranje projekta u 2024. godini"

6. Rok za podnošenje prijava: 8. ožujka 2024.

Zakašnjele ili nepotpune prijave i otvorene omotnice prijava neće se razmatrati, te će biti vraćene pošiljatelju.

7. Rezultati izbora projekata bit će objavljeni na službenim stranicama TZ Pirovca:
www.tz-pirovac.hr.

Sve informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom, na broj telefona +385 95 905 36 76.

Igor Bergam
Direktor TZ Pirovac

Prijava projekta za 2024. godinu
Izvještaj o izvršenju projekta 2024.

Apps

Blog